Finansinspektionen vill rensa upp bland SMS-företagen

      Kommentarer inaktiverade för Finansinspektionen vill rensa upp bland SMS-företagen

Den 1 januari 2015 trädde nya regler i kraft som ökade kraven på företag som erbjuder SMS-lån eller andra liknande typer av snabblån. Sedan detta datum är det Finansinspektionen som utövar tillsyn över branschen, och det krävs att långivaren har tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva sin verksamhet.

Finansinspektionen gör bland annat ledningsprövning, ägarprövning och ägarledningsprövning av låneföretagen, och konsumentkreditinstitut är skyldiga att informera Finansinspektionen i samband med ändring av bolagsordning eller stadgar. Konsumentkreditinstitut är också skyldiga att informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses eller ändras i företaget:fi

 • styrelseordförande
 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant
 • verkställande direktör eller dennes ställföreträdare

Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av dessa personer med stöd av uppgifter från bland annat Rikspolisstyrelsen, Upplysningscentralen och Skatteverket. För utländska medborgare kontaktar Finansinspektionen tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Många snabblåneskulder hamnar hos Kronofogden

Bakgrunden till den nya regleringen är att stora mängder obetalda SMS-lån och andra snabblån hamnar hos Kronofogden varje år och att Finansinspektionen vill komma till rätta med vad de anser är en alltför vidlyftig utlåning till personer med låg kreditvärdighet.

Vi är bekymrade över vad vi ser, de här företagen verkar rikta sig till väldigt svaga konsumenter. De har inte behövt göra ordentliga kreditprövningar och har inte haft några regler att följa. Människor som tar de här lånen hamnar väldigt ofta hos kronofogden och hamnar i en skuldfälla som förföljer dem i livet”, säger Malin Omberg, chef för konsumentskydd på Finansinspektionen.

Malin Omberg säger också i en intervju med Sveriges Radio att Finansinspektionen hoppas på att de företag som inte har seriösa avsikter kommer att försvinna från marknaden.

Det handlar väldigt mycket om att de ska ha en sund kreditgivning, och det betyder att de måste kolla innan de lånar ut om kunden kan betala tillbaka. Kan man inte det ska man inte heller ge den här konsumenten ett lån,” säger Malin Omberg.

låneförmedlareTrots de nya reglerna är det fortfarande Konsumentverket som ansvarar för tillsynen över långivarnas marknadsföring och kreditprövning. Konsumentverket fick redan den 1 april 2014 rätt att kräva sanktionsavgift från långivare (till konsumenter) som inte sköter kreditprövningen korrekt.

Under år 2014 inkom 56 641 stycken snabblåneärenden till Kronofogden, vilket var en ökning med nästan 7 500 ärenden jämfört med år 2013. Detta motsvarar en ökning på 15%.

Intressant att notera är att unga låntagares andel av ärendena har minskat. År 2007, då SMS-lån fortfarande var en tämligen ny företeelse i Sverige, rörde 36% av de obetalda snabblånen hos Kronofogden låntagare i åldersgruppen 18 år – 25 år. För år 2014 hade den siffran sjunkit till 19%.

Undantag

Tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (LVK) krävs inte för:

 • Företag som har tillstånd enligta) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF),

  b) lagen (2010:751) om betaltjänster, eller

  c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

 • företag som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2–7 LBF,
 • statliga och kommunala myndigheter, eller
 • juridiska personer som driver verksamhet med konsumentkrediter i mindre omfattning utan vinstsyfte.

Så kallad peer-to-peer lending eller crowdlending där medel tas emot och hålls avskilda för att därefter överföras till låntagare eller tillbaka till en långivare räknas som betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och verksamheten måste därmed ha betaltjänstleverantörstillstånd.